Definicje nie tylko o zdrowiu

Ośrodek Rehabilitacyjny Zorza w Dziwnówku:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Zorza w Dziwnówku prowadzi działalność od kilkunastu lat. Początkowo swoja ofertę kierował do dzieci organizując kolonie, obozy. Od kilku lat jednak zdecydowana większa część oferty dotyczy organizacji turnusów rehabilitacyjnych, wczasów z zabiegami rehabilitacyjnymi, warsztatów i szkoleń. W ośrodku można zorganizować np.

warsztaty z nauką obsługi komputera i podstawami obsługi portali społecznościowych: Facebook, Twitter, nk. Ze względu na bliskość do plaży (tylko 100 m.) Ośrodek Zorza to idealne miejsce na wypoczynek nie tylko letni. Ośrodek Zorza to teren ogrodzony, bezpieczny i zamykany na noc. Dział medyczny oferuje zabiegi rehabilitacyjne a kuchnia domowe smaczne posiłki.Turnus rehabilitacyjny:

Turnus rehabilitacyjny jest formą zorganizowaną aktywnej rehabilitacji społecznej połączonej z elementami wypoczynku, głównym celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Turnus rehabilitacyjny może zawierać aktywne zabiegi rehabilitacyjne jednak są one wyłącznie dodatkiem, uzupełnieniem rehabilitacji społecznej. Turnus rehabilitacyjny bez zabiegów również może zostać dofinansowany z PFRON.  Turnusy organizuje się jedynie na terenie Polski.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON?

1. osoba posiadająca orzeczenie:

 o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lubo całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub niepełnosprawności, wydane przez ukończeniem 16 roku życia.

2. osoba spełniająca kryterium dochodowe:

1. przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, 

65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

2. w przypadku przekroczenia tych kwot, dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód został przekroczony.

Ważne

Osobie niepełnosprawnej w trudnej sytuacji materialnej lub losowej może zostać przyznane dofinansowanie lub dofinansowanie opiekuna bez pomniejszania dofinansowania pomimo przekroczenia ww. kwot dochodu.Zadania opiekuna na turnusie Osobie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo posiadającej orzeczenie równoważne oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat, która wymaga pomocy w codziennym funkcjonowaniu, może być przyznane dofinansowanie pobytu opiekuna na turnusie, pod warunkiem, że lekarz we wniosku skierowania wyraźnie uzasadni konieczność pomocy opiekuna.

Jakie warunki musi spełnić opiekun?

:• nie może pełnić funkcji członka kadry na turnusie,

• nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,

• ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Jakie dokumenty niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON należy złożyć w PCPR?

1. wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wypełniony przez wnioskodawcę,

2. skierowanie na turnus wypełnione przez lekarza prowadzącego lub lekarza pierwszego kontaktu

3. kopia orzeczenia o niepełnosprawności,

4. oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym.Dokumenty należy złożyć zgodnie z miejscem zamieszkania lub miejscem pobytu, osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych.