Deklaracja dostępności cyfrowej

Ośrodek

Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy ZORZA,

Dziwnówek

ORW ZORZA w Dziwnówku zobowiązuje się, zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z zaleceniami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.orwzorza.pl

Co to jest dostępność cyfrowa?Dostępność cyfrowa to obowiązek prawny ale też szansa na dotarcie do wszystkich użytkowników w tym osób z niepełnosprawnościami

Przyjazność dla osób z niepełnosprawnościami, dzięki dostępności cyfrowej z serwisów internetowych i aplikacji mobilnych mogą wygodnie korzystać osoby z różnymi niepełnosprawnościami.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych oraz dostępna jest wtyczka, ułatwiająca korzystanie z serwisu.

Treści niedostępne:

 • Nie wszystkie dokumenty PDF są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, brak znaczników sekcji nawigacyjnych czy tytułów, itp.),
 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Stronę opublikowano dnia: 2021-01-02
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-01-02
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy ZORZA
 • Adres: 1 maja 17, 72-420  Dziwnówek
 • e-mail: biuro@orwzorza.pl
 • telefon: 696949999

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Administrator serwisu (Admin). Możesz skontaktować się z nim mailowo – admin@orwzorza.pl

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Zorza w Dziwnówku

Dzięki dostępności cyfrowej z serwisów internetowych i aplikacji mobilnych mogą wygodnie korzystać osoby z niepełnosprawnościamiBudynek A

(budynek mieszkalny dla Gości oraz pomieszczenia działu medycznego).

Do budynku prowadzą 2 wejścia, pierwsze [A] od ul. 1 maja oznaczone jako wejście wschodnie oraz drugie wejście [B] od ul. Zaułek oznaczone jako południowe. Oba wejścia pozbawione są barier dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu B znajduje się niewielki podjazd dla osób poruszających się na wózku.  Dla gości przeznaczone jest zarówno wejście A jak i B.

 1. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia A. Dalsze przejście do pokoi znajdujących się na parterze budynku, pozbawione jest barier.
 2. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia na parterze. Do pokoi znajdujących się na  pierwszej kondygnacji prowadzą schody, w obszarze wydzielonej klatki schodowej. W budynku nie ma windy.
 3. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, obok recepcji.
 4. Na terenie obiektu wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Budynek pozbawiony jest pętli indukcyjnych.
 7. Wszystkie pomieszczenia opisane są w języku Braille’a.

Budynek B (jadalnia, salka widowiskowo-szkoleniowa)

Budynek A i Budynek B oddalone są od siebie o około 15 m.

 1. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Do budynku prowadzi 1 wejście, do wejścia prowadzą dwie ścieżki, pierwsza w formie podjazdu dla wózków, draga w formie 5 schodów. Obie ścieżki są wyposażone w poręcze.
 2. Przy wejściu do budynku, znajduje się biuro Kierownika ośrodka.
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest zarówno jadalnia jak i salka widowiskowo-szkoleniowa.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 6. W budynku brak jest możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.
 7. Na terenie obiektu wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. Wszystkie pomieszczenia opisane są w języku Braille’a.
  1.  

 

Menu
Skip to content